Samenwerking Noord

Aanleiding

De verwachting is dat organisaties op ICT gebied in toenemende mate te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing van het personeel en een te geringe instroom in het ICT-onderwijs. Ook dreigt er een mismatch in gevraagd kennisniveau en vaardigheden en de competenties van de arbeidsmarkt. Vierentwintig (semi-)publieke organisaties in Noord-Nederland hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel het hoofd te bieden en het kennisniveau van medewerkers te verhogen. E&E advies is gevraagd als kwartiermaker om de samenwerking tussen de organisaties vorm te geven.

Onze aanpak

Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties om de knelpunten per organisatie in kaart te brengen. Tevens zijn marktontwikkelingen in kaart gebracht en is een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd om toekomstige ontwikkelingen in beeld te krijgen. Met deze input heeft E&E advies een concrete invulling van de samenwerking uitgewerkt en is in nauwe afstemming met de aangesloten partijen een gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld waarmee de arbeidsmarkt voor ICT personeel in Noord-Nederland wordt versterkt.

Resultaat

De samenwerking is in korte tijd op gang gekomen en het aantal aangesloten organisaties is inmiddels gegroeid tot 35. Er is een website ingericht waar de aangesloten partijen openstaande klussen en projecten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruik kunnen maken van elkaars krachten. Daarnaast is de IT-Academy in het leven geroepen. De IT-Academy organiseert activiteiten om kennis te delen, opleidingen te volgen en bij elkaar in de keuken te kijken. Daarnaast besteedt Samenwerking Noord veel aandacht aan de profilering van Noord-Nederland als succesvolle en attractieve ICT-regio. Inmiddels is Samenwerking Noord de IT netwerkorganisatie voor Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie over Samenwerking Noord op: www.samenwerkingnoord.nl

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties