Sociaaleconomisch beleidsplan gemeente De Fryske Marren

Aanleiding

De Fryske Marren is een nieuwe Friese gemeente die uit de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân is ontstaan. De gemeente werkt hard aan nieuw beleid ter vervanging van het oude beleid van de drie afzonderlijke gemeenten, waaronder nieuw sociaaleconomisch beleid. Vanwege de grotere schaal van de nieuwe gemeente en een andere economische werkelijkheid, is er behoefte aan een nieuw economisch kader van waaruit de economie van De Fryske Marren wordt gestimuleerd. E&E advies is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van het nieuwe sociaaleconomisch beleidsplan.

Aanpak

Als eerste stap is de economie van De Fryske Marren in beeld gebracht waarbij is gekeken naar economische omvang, performance, structuur en ontwikkeling. Voor het inventariseren van relevante trends en ontwikkelingen is de onlangs door E&E advies opgestelde Macro Economische Verkenning Noord-Nederland als belangrijkste bron gebruikt. Per ontwikkeling is nagegaan in hoeverre dit voor De Fryske Marren relevant is en wat de mogelijke uitwerking op de gemeente is.

De belangrijkste uitdaging bij het opstellen van dit sociaaleconomisch beleidsplan was om externe betrokkenheid bij het economisch beleid te creëren. Het versterken van de economie is immers een opgave waar de gemeente een belangrijke maar bescheiden rol in te vervullen heeft. Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken en resultaten te behalen moeten coalities met kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden gevormd. Om dit te bewerkstelligen is een externe projectgroep ingericht waarin de drie overkoepelende ondernemersverenigingen waren vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met de achterban van de ondernemersverenigingen en is een brede sessie georganiseerd met maatschappelijke partners vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ook zijn er diverse sessies met de gemeente geweest over de rol en rolinvulling van de gemeente in het sociaal economisch domein.

Resultaat

Er is een sociaaleconomisch beleidsplan opgesteld bestaande uit een kenschets van de economie van De Fryske Marren, relevante trends en ontwikkelingen, visie en ambities en opgaven en onderliggende uitdagingen om vanuit de huidige situatie de ambities te realiseren. Het plan sluit af met een hoofdstuk over de uitvoering. Belangrijker is echter dat er een proces in gang is gezet waarbij de gemeente en de maatschappelijke partners, zoals de overkoepelende ondernemersverenigingen, zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het plan en samen aan de slag willen. Het eindrapport is daarmee niet de finish, maar juist het startschot geweest van een proces.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties