Evaluatie REAP Noord-Brabant

Aanleiding

De provincie Noord-Brabant werkt al geruime tijd met Regionaal Economische Actieprogramma’s (REAP). Het REAP is daarmee een instrument waarmee veel ervaring is opgedaan en dat in de loop der jaren de kans heeft gehad om zich te ontwikkelen. Het REAP is regionaal georganiseerd (4 regionale uitvoeringsorganisaties) en heeft tot doel om lokale en regionale projecten te ondersteunen, juist omdat deze minder goed te beoordelen zijn vanuit provinciale kaders. Terwijl ze wel goed kunnen bijdragen aan de doelen van de provincie. REAP is nu onderdeel van de aanbouwregeling Economie en Innovatie, waarin ook in een evaluatie van het REAP is voorzien.

Aanpak

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een documentenstudie uitgevoerd. De REAP-regeling, de provinciale en regionale beleidsprogramma’s zijn bestudeerd en geanalyseerd op de mate van beleidsconsistentie. Bovendien is de projectadministratie van de vier REAP regio’s geanalyseerd om zicht te krijgen op resultaten, effectiviteit en connectiviteit. Met de provincie is in gesprekken de sturingsrol verkend en met de regionale programmamanagers zijn diverse uitvoeringsaspecten van de REAP’s aan de orde gekomen. In een gezamenlijk gesprek zijn de eerste bevindingen teruggekoppeld en geverifieerd ten aanzien van juistheid en volledigheid en is ingezoomd op regionale verschillen en overeenkomsten. In elk van de vier regio’s heeft een (groeps)gesprek met een selectie van regionale projecttrekkers plaatsgevonden over regionale toegevoegde waarde van het instrument en gebruiksvriendelijkheid. Op basis van deze stappen is het rapport opgesteld dat de bevindingen op hoofdlijnen bevat. Het onderzoek is vanuit de opdrachtgever begeleid door een begeleidingscommissie. Daarnaast zijn resultaten besproken in een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers vanuit de vier REAP-organisaties zitting hebben.

Resultaat

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in een overzichtelijk rapport. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de algemene bevindingen en conclusies. Het tweede deel bestaat uit bijlagen met daarin de bevindingen per REAP regio. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt bij de besluitvorming of en zo ja in welke vorm REAP wordt gecontinueerd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties